27.08.2022

13ka

Dystans 13 km

Limit czasu 3 godziny

Przewyższenie 750m

Dowiedz się więcej

22ka

Dystans 22 km

Limit czasu 5 godzin

Przewyższenie 1000m

Dowiedz się więcej

40ka

Dystans 40 km

Limit czasu 8 godzin

Przewyższenie 1480m

Dowiedz się więcej

Regulamin

§ 1
W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z
aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady
Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

§ 2
1. Organizatorem jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172

§ 3
1. Impreza odbywa się 27 sierpnia 2022 roku.

§ 4
1. Biuro zawodów a także start i meta biegów zlokalizowane są w jednym miejscu, tj. w miejscowości Kletno w
Masywie Śnieżnika.
2. Trasy zawodów przebiegają głównie po oznaczonych szlakach turystycznych, m. in. przez szczyt Śnieżnika i
szczyt Czarnej Góry.
3. Poza standardowymi oznaczeniami szlaków turystycznych organizator oznacza trasę również kolorowymi
taśmami.
4. Ze strony internetowej wydarzenia pobrać można ślad GPX.

§ 5
1. Start poszczególnych dystansów:
a. bieg na 40 km – 8:30,
b. bieg na 22 km – 9:45,
c. bieg na 13 km – 10:30.
2. Limity czasowe na pokonanie poszczególnych dystansów wynoszą:
a. 8 godzin przy biegu na 40 km,
b. 5 godzin przy biegu na 22 km,
c. 3 godziny przy biegu na 13km.
3. Pakiety startowe będzie można odbierać w piątek 26 sierpnia 2022 roku w godzinach 15:00 -22:00 oraz w
sobotę 27 sierpnia od godziny 6:00.

§ 6
1. Zawody rozgrywane będą w formule OPEN z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe wśród kobiet (K) i
mężczyzn (M):
• K,M-20 – (18-29 lat)
• K,M-30 – (30-39 lat)
• K,M-40 – (40-49 lat)
• K,M-50 – (50-59 lat)
• K,M-60 – (60-69 lat)
• K,M-70 – (powyżej 70 lat)
2. Limit osób startujących na poszczególnych dystansach są następujące: 13km- 300 osób; 22km- 300 osób;
40km- 250 osób.
3. Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w
dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

§ 7
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawodów,
uiszczenie opłaty startowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 16 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawodów, za pisemną zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od dystansu oraz terminu wpłaty i wynosi:
a. dla wpłat dokonanych do dnia 31 maja 2022 roku:
I. dla dystansu 13 km – 40 złotych,
II. dla dystansu 22 km – 70 złotych,
III. dla dystansu 40 km – 90 złotych;
b. dla wpłat dokonanych do dnia 31 lipca 2022 roku:
I. dla dystansu 13 km – 55 złotych,
II. dla dystansu 22 km – 90 złotych,
III. dla dystansu 40 km – 110 złotych;
c. dla wpłat dokonanych po 31 lipca 2022 roku:
I. dla dystansu 13 km – 65 złotych,
II. dla dystansu 22 km – 115 złotych,
III. dla dystansu 40 km – 135 złotych.
3. Wpłat i zapisów dokonywać można najpóźniej do dnia 24.08.2022r.
4. O dacie wpłaty decyduje dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.
5. W razie wątpliwości Organizator ma prawo prosić o przedstawienie potwierdzenia uiszczenia opłaty.
6. W przypadku osiągnięcia limitów zgłoszeń przewidzianych w § 6 dalsze zapisy zostaną wstrzymane.
7. Osoby, które dopełniły formalności przewidzianych w niniejszym paragrafie mają możliwość zweryfikowania
kwalifikacji do zawodów na liście dostępnej pod adresem: ultimasport.pl
8. Opłat startowych należy dokonywać w systemie płatności podpiętym do zapisów internetowych,
wybierając odpowiedni dla danego terminu wariant opłaty.
9. Zwrot wpisowego: w przypadku gdy zawodnik zgłosi chęć rezygnacji z wzięcia udziału w zawodach do
31.05.2022 otrzyma 80% wpłaconej kwoty; gdy zgłosi chęć rezygnacji do 31.07 otrzyma 60% wpłaconej kwoty. PO
31.07.2022r. nie będzie możliwości uzyskania zwrotu wpisowego.

§ 8
Trasy zawodów przebiegają w głównej mierze po szlakach turystycznych, częściowo również po drogach
leśnych oraz drogach asfaltowych. Wszystkie trzy dystanse do 10 km biegną tą samą nitką, po pokonaniu 8 km
docieramy na szczyt Śnieżnika. Za Schroniskiem na Śnieżniku im. Zbigniewa Fastnachta trasa dystansu 13km
żółtym szlakiem wraca do Kletna. Na dystansach 22 i 40km trzymając się szlaku czerwonego pokonujemy
Żmijowiec, oraz szczyt Czarnej Góry i docieramy do Przełęczy Płoszczyna. Trasa dystansu 22km nitką asfaltową
przez Janową Górę wraca do Kletna. Trasa dystansu 40km zielonym szlakiem zbiega do Stronia Śląskiego, skąd
po okrążeniu miasteczka kierujemy się w stronę wsi Bolesławów. Stamtąd szlakiem żółtym docieramy do
Przełęczy Staromorawskiej, dalej szlakiem niebieskim do Rozdroża pod Porębkiem i stamtąd po pokonaniu
ostatnich dwóch kilometrów drogą leśną docieramy do mety w Kletnie.

§ 9
Osobom biorącym udział w biegach zostanie zapewniony:
a. depozyt,
b. posiłek regeneracyjny,
c. punkty odświeżenia na trasie,
d. pakiety startowe składające się z numeru startowego, turystycznego kubka silikonowego, materiałów
sponsorów,
e. medal na mecie wyścigu.

Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zdobywają trofea.
Każdy uczestnik biegu odbiera pakiet startowy: numer startowy, silikonowy kubek turystyczny, posiłek
regeneracyjny, materiały sponsorów, medal na mecie.

§ 10
1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących rejestracji na platformie jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz organizacji zawodów.
3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wykonanie umowy – art. 6 ust.
2 RODO oraz wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zarejestrowania się i udział
w biegu.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla legalności
przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie oświadczenia
w dowolny sposób pozwalający administratorowi na zapoznanie się z wolą osoby, których dane dotyczą.
Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z biegu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z organizatorem w zakresie
niezbędnym dla prawidłowej organizacji i obsługi zawodów.
8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: kontakt@biegkletno.pl